2013 Ἔτος Πανανθρωπίνης Ἀλληλεγγύης

26 Δεκεμβρίου, 2012

2013 Ἔτος Πανανθρωπίνης Ἀλληλεγγύης.

 Kηρύττομεν ἀπό τῆς Ἱερᾶς ταύτης Καθέδρας τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας  τό ἐπί θύραις νέον Ἔτος  ὡς “Ἔ τ ο ς  Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς  Ἀ λ λ η λ ε γ γ ύ η ς.” …. Διαβάστε περισσότερα...