17 Αυγούστου 2019 - Κυριακοδρόμιον

17 Αυγούστου 2019

Ἡ φύσις φέρει δάκρυα,
αλλ’ ἡ πίστις
αναχαιτίζει τοὺς κρουνοὺς
τῶν δακρύων.

Νικηφόρος Θεοτόκης
Κυριακοδρόμιον Τόμος 2