17 Μαρτίου 2013 - «Η συγχώρησις κάθε οφειλής είναι δείγμα συμπάθειας» - Οσ. Ισαάκ ο Σύρος

17 Μαρτίου 2013

«Η συγχώρησις κάθε οφειλής είναι δείγμα συμπάθειας» - Οσ. Ισαάκ ο Σύρος

Όποιος δίδει προς βοήθεια του πλησίον του, λαμβάνει τον βραχίονα του Θεού σε βοήθειά του.  

Όποιος κατηγορεί τον αδελφό του από κακία, ευρίσκει τον Θεό κατήγορό του.

Όποιος διορθώνει τον αδελφό του κατ’ ιδίαν, θεραπεύει την δική του κακία, και όποιος κατηγορεί κάποιον δημόσια, χειροτερεύει τα δικά του τραύματα.

Όποιος θεραπεύει τον αδελφό του κρυφά, καθιστά φανερή την δύναμι της αγάπης του, ενώ όποιος τον εντροπιάζει ενώποιον των συντρόφων του, δείχνει την δύναμι του φθόνου του.

Φίλος που ελέγχει κρυφά είναι σοφός ιατρός, ενώ όποιος ιατρεύει ενώπιον πολλών, στην πραγματικότητα ονειδίζει.

Η συγχώρησις κάθε οφειλής είναι δείγμα συμπάθειας ενώ η αντιλογία προς τον πταίστη είναι δείγμα πονηρού φρονήματος. 

Όποιος τιμωρεί κάποιον για θεραπεία, τιμωρεί με αγάπη, όποιος ώμος ζητεί εκδίκησι είναι αδειανός από αγάπη.

Ο Θεός τιμωρεί με αγάπη, όχι για να εκδικηθή, μη γένοιτο, αλλά ζητεί να θεραπευθή η εικόνα του, και δεν φυλάττει την οργή του πολύν καιρό. Αυτός ο τρόπος είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης και δεν παρεκκλίνει με εμπάθεια στην εκδίκησι.

Λόγος Ασκητικός ΟΓ, 10-17

ΕΠΕ, Φιλοκαλία,  τομ. 8γ, σελ. 107,109